نقشه‌ی راه

راه اندازی و تداوم راه پلتفرم بلاکچین سور در این گام‌ها پیش‌بینی شده است:
● نگارش سپیدنامه
● نگارش اساس‌نامه
● ثبت قانونی بنیاد سور به عنوان مؤسسه‌ی غیرتجاری
● توسعه‌ی فنی پلتفرم اولیه
● راه‌اندازی وب سایت بنیاد سور
● مشخص شدن نهایی تأییدکننده‌های اولیه (از بنیاد سور و خارج از بنیاد سور)
● پیش راه اندازی و تست
● راه‌اندازی اولیه‌ی پلتفرم بلاکچین سور
● ایجاد زیرساخت حقوقی فعالیت
● فراخوان جذب سرمایه گذاران خصوصی
● برگزاری فراخوان پیمانکاران توسعه از طرف بنیاد
● توسعه‌ی سرویس‌های اولیه جهت استفاده از بلاکچین سور
● شروع کمپین های آموزشی و تبلیغی با هدف توسعه بازار
● تبلیغ جهت جذب کاربران اولیه
● دستیابی به اهداف فاز اول توسعه‌ی بازار
● توسعه‌ی تعداد تأییدکننده‌ها
● توسعه‌ی شرکای راهبردی نظیر دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی
● اعلان جهت راه‌اندازی محیط‌های جانبی مانند اکسپلورر و تبادل توکن با واحد پول
● اعلان جهت جذب همکاری سازمان‌ها و بانک‌ها‌
● توسعه زیرساخت تعاملات بین شبکه‌ای

نقشه‌ی راه بلاکچین سور