مؤسسان بنیاد سور

امیرعباس امامی

امیرعباس امامی

عضو هیأت مؤسس بنیاد سور

عباس آشتیانی

عباس آشتیانی

عضو هیأت مدیره بنیاد سور

سیاوش تفضلی

سیاوش تفضلی

عضو هیأت مدیره بنیاد سور

یاشار راشدی

یاشار راشدی

عضو هیأت مؤسس بنیاد سور

علیرضا زجاجی

علیرضا زجاجی

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره بنیاد سور

مهکامه شریفزاد

مهکامه شریفزاد

رئیس هیأت مدیره بنیاد سور

رضا جدیدی

رضا جدیدی

عضو هیأت مؤسس بنیاد سور به نمایندگی از شرکت سیتکس

حجت عباسی

حجت عباسی

عضو هیأت مدیره بنیاد سور

حمیدرضا عسگری

حمیدرضا عسگری

عضو هیأت مؤسس بنیاد سور به نمایندگی از کوین‌ایران

سپهر محمدی اردهالی

سپهر محمدی اردهالی

عضو هیأت مدیره بنیاد سور

کاوه مشتاق

کاوه مشتاق

عضو هیأت مؤسس بنیاد سور

مریم نعمتی

مریم نعمتی

عضو هیأت مؤسس بنیاد سور

مصطفی نقی‌پورفر

مصطفی نقی‌پورفر

عضو هیأت مؤسس بنیاد سور

مهدی نوری

مهدی نوری

عضو هیأت مدیره بنیاد سور

سهیل نیکزاد

سهیل نیکزاد

عضو هیأت مؤسس بنیاد سور