افزودن شبکه سور و توکن میتچین به کیف‌توکن (والت)

1

sur-token

تنظیمات دستی

Network Name:SUR Blockchain Network
New RPC URL:https://node.surnet.org:8545
Chain ID:262
Currency Symbol:SRN
Block Explorer URL:https://explorer.surnet.org

2

token-01 (2)

تنظیمات دستی

Network: Sur
Name: Lamb
Symbol: Lamb
Decimals: 0
Contract Address

اگر  کیف‌توکن ندارید، می‌توانید به صفحه آموزش ساخت کیف‌توکن مراجعه نمایید.